Slovnaft, a.s., Bratislava - Oprava závad produktovodného mosta

V polovičke októbra 2011 sme začali s opravou závad produktovodného mosta Slovnaftu v Zimnom prístave. Oprave predchádzalo geodetické zameranie jestvujúcich prvkov mosta, projekcia nových závesných a úchopových zariadení, návrh a posúdenie nových zavetrovacích lanových zostáv v celkovom počte 24 ks. Samotná montáž bola realizovaná za plnej prevádzky pod mostom.

Počas tankovania člnov bolo vylúčené akékoľvek zváranie alebo brúsenie čo zvyšovalo časovú náročnosť. V letných mesiacoch bola zrealizovaná druhá etapa prác na odstránení revíznych závad poduktovodného mosta Slovnaftu v Zimnom prístave v Bratislave. Práce zahŕňali obnovu náterov vybraných oceľových konštrukcií, kompletnú sanáciu všetkých kotevných blokov vrátane náterov, obnovu prístupových ciest a opravu a doplnenie ochrany káblových žľabov. Práce boli o to náročnejšie, že sa vykonávali nad vodnou hladinou, pričom musela byť zabezpečená ochrana vodného toku pred znečistením.

Galéria