Martinská teplárenská, a.s. - Rekonštrukcia železobetónového +165m komína ukončená

Všeobecne:
V období 03/2013 – 10/2014 naša spoločnosť realizovala starostlivo pripravovanú generálnu rekonštrukciu železobetónového komína +165m pre Martinskú teplárenskú, a.s. Rekonštrukcia komína zahŕňa najkomplexnejší súbor opatrení a stavebných zásahov do tejto inžinierskej stavby a jej statickej schémy nielen na vonkajšku, ale najmä v jej vnútornom prieduchu. Spomínaná rekonštrukcia prešla riadnym povoľovacím konaním a kolaudáciou, celkové trvanie zakontrahovaných činností trvalo dve stavebné sezóny a na jej konci je zhodnotený moderný komín pripravený na ďalšie čoraz náročnejšie požiadavky prevádzkovateľa na jeho odolnosť v tých najzložitejších teplo-technických, poveternostných a chemických podmienkach. Dosiahnutie multiplikatívneho efektu rekonštrukcie komína umožňuje integrácia všetkých na seba nadväzujúcich činností v rámci jednej investičnej akcie. Takýto postup svedčí o rozumnom vynaložení prostriedkov investora do svojho výrobného zariadenia a môže byť už zďaleka viditeľnou inšpiráciou pre ďalšie prevádzky komínov na Slovensku i za hranicami.

Stručný sumár činností:
  • Výstavba náhradného komína pre neobmedzenú prevádzku teplárne počas rekonštrukcie,
  • Statické dostuženie vonkajšieho železobetónového drieku komína predpínacím systémom
  • Asanácia časti pôvodného keramického vnútorného vypúzdrenia komína a odľahčenie základovej špáry komína,
  • Sanácia vnútorných povrchov komína a dilatácií,
  • Zhotovenie difúzne tesného vypúzdrenia po celej výške komína vrátane zaúsťovacej zóny spalinovodov z austentitických koróziiodolných materiálov,
  • Rekonštrukcia výsypky a podvýsypky komína,
  • Sanácia vonkajších povrchov a trhlín železobetónového nosného drieku komína a ochodzí po odstránení vlhkosti z komína,
  • Opatrenie všetkých vonkajších a časti vnútorných povrchov ochrannými a protikarbonatačnými nátermi od certikovaných výrobcov,
  • Obnovenie denného leteckého značenia komína a náter loga prevádzkovateľa,
  • Rekonštrukcia elektrických súčastí komína najmä nočného prekážkového značenia a bleskozvodnej sústavy.

Galéria