ZMENA ŠTATUTÁROV SPOLOČNOSTI VERTICAL INDUSTRIAL, a.s.

Na základe zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 20.7.2022  boli ku dňu 1.8.2022 zmenení štatutári spoločnosti. Spoločnosť naďalej podpisujú dvaja štatutári - jeden predseda, alebo podpredseda a druhý člen. Platnosť uznesení VZ vstúpila do platnosti 1.8.2022

Noví štatutári sú:

Vladislav Janota, MBA - predseda predstavenstva;
Peter Imriška - podpredseda predstavenstva;
Ing. Karol Strečka - člen predstavenstva.