Elektrárna Mělník I., Horní Počaply, Česko – Zníženie emisií SOx na elektrárni Mělník I, kotol K1-K6

Dňom 31.8.2018 sme úspešne a načas ukončili jeden z najpozoruhodnejších projektov v celej histórii spoločnosti. Jedná sa o zrealizovanie komínového zaveseného, difúzne tesného, tepelne izolovaného, nekorodujúceho, odvetraného vypúzdrenia s doposiaľ najväčším vnútorným priemerom - 7,3m. Tento projekt predstavoval etapu I. rekonštrukcie existujúceho železobetónového monolitického komína +140m, spoločnosti ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník. Spoločnosť VERTICAL INDUSTRIAL, a.s. realizovala dodávku a osadenie komínového zaveseného, difúzne tesného, tepelne izolovaného, nekorodujúceho, odvetraného vypúzdrenia svetlosti 7300mm z austenitických ocelí tr. 316Ti, v zóne od +6,5m do +141,5m pre odvod spalín.

Etapa I. zahŕňala nasledovné:
  • Dodávka kompletnej dokumentácie, okrem dokumentácie skutočného vyhotovenia;
  • Výroba a dodávka hlavných a pomocných konštrukcií nosnej časti komínového zaveseného, difúzne tesného, tepelne izolovaného, nekorodujúceho, odvetraného vypúzdrenia;
  • Výroba a dodávka nosného roštu a komínovej hlavice;
  • Výroba a dodávka zaúsťovacej zóny;
  • Osadenie komínového zaveseného, difúzne tesného, tepelne izolovaného, nekorodujúceho, odvetraného vypúzdrenia v zóne od +6,5 m do +141,5 m do existujúceho komína a jeho napojenie na nevyhnutnú infraštruktúru;
  • Napojenie komínového zaveseného, difúzne tesného, tepelne izolovaného, nekorodujúceho, odvetraného vypúzdrenia na vonkajšiu prírubu do dvoch zaústení, každého zo samostatnej odsírovacej jednotky;
  • Predkomplexné a komplexné skúšky.

Galéria