Generálna rekonštrukcia komína 201 m Kovohuty, a.s. Krompachy

Dňa 30.11.2021 sme ukončili a odovzdali práce na diele: " Rekonštrukcia železobetónového monolitického komína + 201,0/2,75m " v KOVOHUTY, a.s. Krompachy
Rozsah:
- komplexná sanácia uvoľnenej krycej vrstvy betónu vonkajšieho drieku komína vrátane opráv trhlín
- celoplošný ochranný protikarbonatačný nátero drieku komína
- generálna oprava ochodzí komína vrátane podoprenia
- generálna oprava zaúsťovacích otvorov a prilahlých spalinovodov vrátane doizolovania
- sfunkčnenie prevetrávania medzipriestoru
- vyčistenie a kontrola vnútorných medzikruhových dosiek
- výmena dvier kontrolného otvoru medzipriestoru za nerezové
- obnova potikoróznej ochrany oceľových konzol a skrutiek a zábradlí dvoch vrchných ochodzí
- obnova náterov DLPZ
- návrh a náter reklamného loga spoločnosti KOVOHUTY na driek komína

Galéria