KOSIT, a.s., Košice - Sanácia a vyvložkovanie komína spaľovne

Dňa 30.09.2015 bolo dielo ukončené a odovzdané do užívania: „Sanácia a vyvložkovanie komína spaľovne“ 

Komplexná realizácia projektu vyvložkovania komína:
a) Návrh a realizácia projektu modernizácie vypúzdrenia komína
b) Odbúranie časti výmurovky vrátane odstránenia komínovej hlavice, odstránenia poškodených častí vnútorných konzol, vybúrania otvoru do zaslepeného zaústenia komína,
c) Sanácia vnútorného obnaženého železobetónového drieku a stabilizácia výmurovky,
d) Sanácia vonkajšieho drieku komína v zóne od +96,0m po cca +100,0m vrátane dostuženia tejto zóny, kompletná sanácia ochozu,
e) Vyvložkovanie komína od +100,0m po zaústenie, zhotovenie odvodu kondenzu do zbernej nádrže.

Galéria